top of page
Anchor 1

Chính sách mới của Google Maps API từ ngày 11/6/2018

Kể từ ngày 11/6/2018, Google Maps API sẽ đổi tên thành Google Maps Platform và đi kèm với một số thay đổi về chính sách như sau:

1. Tất cả tài khoản sẽ phải sử dụng API Key hoặc Client ID (trước đây không cần) nếu không sẽ xảy ra error.

2. Tất cả tài khoản sẽ cần đăng ký tài khoản thanh toán (billing account) trên mọi project sử dụng Maps API. Mỗi tài khoản thanh toán sẽ có 200$/ tháng để sử dụng free, sau đó sẽ bị tính tiền theo mức độ sử dụng. Cụ thể: https://cloud.google.com/maps-platform/pricing/sheet/

Ví dụ về hình thức thanh toán mới:

Chính sách này có hiệu lực trên Maps, Routes, và Places APIs và các API khác liên quan. Người sử dụng có thiết lập Budgets & Alerts cho tài khoản thanh toán trên Google Cloud Console để giới hạn mức kinh phí cho từng tháng và theo từng project.

bottom of page