top of page
Anchor 1

Chat bot báo giá làm web (ホームページ制作見積もりChat bot)


HACHIX vừa hoàn thiện demo về chat bot tự động làm báo giá có sử dụng LUIS(Language Understanding Intelligent Service) và api nhận định ngôn ngữ

※chú ý: Các thông tin báo giá trong demo này là những thông tin dummy

1. Tính năng sử dụng LUIS: khách hàng có thể đặt lịch hẹn với hachix bất cứ lúc nào trong đoạn hội thoại

2. Tự động nhận diện ngôn ngữ khách hàng đang sử dụng để đưa ra câu hỏi phù hợp

3. Báo giá cơ bản cho khách hàng muốn làm trang web

4. Gửi mail thông báo cho khách hàng và vendor sau khi nhận được request của khách hàng

Hãy trải nghiệm chat bot của hachix bằng cách nhập "start" vào ô chat dưới

bottom of page